ПОКАНА за участие в Общо събрание на

СДРУЖЕНИЕ  С  нестопанска цел „ГРАЖДАНСКИ БЛОК”

 

Уважаеми членове на сдружението,

Със свое решение от 29.08.2019г., управителният съвет свиква Общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 14.09.2019г. от 11ч30 в гр. София, ул. Златен рог 16А, оф.11-12.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Отчет на УС за дейността от последното общо събрание;
  2. Промени в адреса на управление на дружеството – приемане на нов адрес на управление, а именно: р-н Лозенец, ул. Златен рог 16А, оф.11-12, като се запазва седалището в гр. София;
  3. Промяна на наименованието на сдружението – приемане на ново наименование, а именно – „Гражданска платформа“
  4. Разни

 

Допълнителни материали във връзка с ОС са на разположение на членовете на сдружението на горепосочения адрес в рамките на работното време на деня.

           

 

/препис, утвърден с решение на УС от 29.08 – секретар Здр.Боджов/