Гражданска платформа Форуми Предложения създаване на ефективен механизъм за санкциониране на ректорите на университети,

Преглеждане на 2 съобщения - от 1 до 2 (от всички 2)
 • Автор
  Публикации
 • Профилна снимка на dobridobri
  Participant
  Post count: 1
  #1061 |

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ
  за изменения на ЗВО в частта му за санкциите на академичните ръководства
  на висшите училища в Р България при констатирани нарушения на нормативната база

  Проблем: неефективен контрол на държавата в лицето на МОН по отношение на спазването на нормативната база от страна ректорските ръководства на висшите училища в страната.
  Съществуваща практика:
  – като се позовава на принципа на академичната автономия на висшите училища МОН, което следва да определя политиката и да регулира процесите в посочената област, всъщност ги е оставило да работят почти изцяло „на самотек”;
  – ако изобщо се извършват проверки за законосъобразност на действията на университетските ръководства от МОН, то те са формални и от тях не следва адекватна санкция при констатирани нарушения, а само предписания, приемани за сведение от нарушителите и отстранявани също така формално;
  – при институционалната акредитация на висшите училища от оправомощения държавен орган – НАОА – сред използваните критерии и показатели за оценка на цялостното им състояние липсват такива, чрез които да се удостовери спазването на поредица изисквания от ректорските ръководства, съдържащи се в ЗВО, като неизпълнението им да влияе върху техните крайни оценки. Такива императивни задължения са:
  1/ задължението на ректорите да подготвят и поставят на гласуване от академичните съвети в началото на техните мандати на мандатни програми (чл. 30, ал. 1, т. 1);
  2/ задължението на ректорите да внесат в общите събрания на висшите училища на предложения за включване в правилниците за тяхната дейност на правила за формиране бюджетите на основните звена (чл. 90, ал. 2), в резултат от което на много места изобщо не се приемат предвидените в същата разпоредба на ЗВО бюджети на основните звена;
  3/ задължението на ректорските ръководства да провеждат предвиденото в чл. 6, ал. 4 проучване на студентското мнение най-малко веднъж за учебна година като част от функциониращите в отделните университети вътрешни системи за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав (ВСОПКОАС); 4/задължението на ректорските ръководства да осигурят представителство на служителите в академичните съвети на висшите училища (чл. 30, ал. 2) и др.
  – на Министъра на образованието и науката в качеството му на принципал на висшите училища в Република България е дадено правомощието да упражнява контрол по спазването на ЗВО в тях, като съгласно чл. 10, ал. 2, т. 7 може да инициира процес по налагане на санкцията отнемане на акредитация – норма, оказала се практически неприложима и по-важно – принципно погрешна, доколкото ако изобщо някога се стигне до нейното използване, биха се наказвали не преките извършители на административните нарушения, а всички работещи в съответния университет.
  Принцип, следван при изготвяне на предложението: персонално санкциониране на конкретния нарушител на нормативната база
  Предложение: да бъде променена т. 7 от чл. 10, ал. 2 на ЗВО – така че вместо отнемане акредитацията на висшето училище при неспазване на направените предписания, както и при системни нарушения на нормативните документи от страна на неговия ректор, той да бъде отстраняван от длъжност.
  Редакция на текста:
  – първата част на т. 7 от ал. 2 на чл. 10 в ЗВО се запазва: (министърът на образованието и науката) „упражнява контрол върху висшите училища и организациите по чл. 47, ал. 1 и по спазването на този закон, като за извършените проверки в едномесечен срок се съставя констативен протокол с препоръки и срок за отстраняване на допуснатите закононарушения”;
  – втората част от текста се променя, както следва: „при неизпълнение на препоръките в посочения срок, както и при системни нарушения на действащата в страната нормативна база, констатирани от оторизирани държавни органи, министърът на образованието и науката отстранява от длъжност ректора на висшето училище, назначава временно изпълняващ длъжността и определя дата за провеждане на общо събрание, на което да бъде избран титуляр за длъжността”.
  Положителни ефекти от промяната:
  – дисциплиниращ за ректорските ръководства, доколкото те вече ще знаят, че дейността им се наблюдава и контролира сериозно, а санкционирането им за допуснати нарушения на нормативната база е напълно реално;
  – насърчаващ за преподавателите и служителите от висшите училища, които ще знаят, че техните ръководители не са недосегаеми и има реална възможност за тяхното санкциониране от висшестоящ държавен орган, ако се установят нарушения в работата им;
  – окуражаващ за гражданите на Р България, доколкото те ще знаят, че никой не стои над закона и всеки подлежи на адекватно на деянията му възмездяване.

  16.02.2016 проф. дфн. Добрин Тодоров, преподавател по философия в МГУ „СВ. Иван Рилски”

  Профилна снимка на Мирко МарковичМирко Маркович
  Participant
  Post count: 6

  Най-ценното предложение от всички направени в платформата!

Преглеждане на 2 съобщения - от 1 до 2 (от всички 2)

Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.